Algemene voorwaarden

Handelend onder de naam VERTIMART

Gevestigd Stationsweg 62, 1471 CM  Kwadijk

 

Artikel 1.: Toepasselijkheid

1.1         Op alle door en/of aan Vertimart gedane aanbiedingen, alle met Vertimart gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met Vertimart, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2         Afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Vertimart aan wederpartij.

1.3         Vertimart verbetert continu de software en dienstverlening. Daardoor kunnen voorwaarden ook veranderen. Bij wijzigingen informeert Vertimart wederpartij via het klantportaal. Bij grote wijzigingen kan Vertimart besluiten dit via een nieuwsbrief te doen.

 

Artikel 2: Offertes

2.1         Tenzij anders overeengekomen zijn alle door Vertimart aan wederpartij gedane aanbiedingen vrijblijvend. Aanvaardingen dienen schriftelijk te geschieden.

2.2         Gegevens door Vertimart verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures etc. zijn aanwijzingen onderhevig zonder voorafgaand bericht van Vertimart en gelden niet als offerte.

 

Artikel 3: Overeenkomsten

3.1         De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging door Vertimart aan wederpartij dat de opdracht aanvaard is. Bij gebreke van schriftelijke bevestiging, blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door Vertimart aan de gegeven opdracht.

3.2         Schriftelijke bevestigingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel kunnen slechts rechtsgeldig geschieden door een statutair bevoegde vertegenwoordiger van Vertimart, dan wel door de daartoe bijzonder gevolmachtigde.

 

Artikel 4: Prijzen en tarieven

4.1         Alle prijzen en tarieven zijn in Euro´s en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie. Alle prijzen zijn franco huis (delivered duty paid), tenzij anders is overeengekomen.

4.2         Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van wederpartij.

4.3         In geval van aantoonbare wijziging van één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, is Vertimart gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor Vertimart al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

4.4         Prijsverhoging gegrond op één van de voorgaande leden geeft wederpartij niet het recht de overeenkomsten te ontbinden.

4.5         Bij levering in termijnen is Vertimart gerechtigd in termijnen te factureren. Elke van Vertimart uitgaande termijnfactuur zal op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren worden aangepast.

 

Artikel 5: Facturering

5.1         Facturering geschiedt tegen de geldende prijzen op moment van ontvangst van bestelling, verminderd met een eventuele door Vertimart schriftelijk vastgestelde korting.

5.2         In geval van overeenkomsten voor uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren diensten waarvoor een vaste prijs geldt, geschiedt facturering en betaling zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst. De vastgestelde termijnen worden in rekening gebracht op basis van de te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten, vermeerderd met voor rekening en risico van wederpartij komende kosten, tenzij partijen overeenkomen om aan het einde van de opdracht tot afrekening over te gaan.

5.3         Voor opdrachten op basis van een uurtarief wordt maandelijks een factuur aan wederpartij verzonden.

5.4         Op orders met een totaal netto orderbedrag exclusief BTW van minder dan € 200,= wordt € 15,= administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 6: Betaling

6.1         Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienst betaling van de door Vertimart te leveren producten te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij er een limiet is toegekend door de kredietverzekeraar van Vertimart. In dat geval geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

6.2         De betaling van door Vertimart toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten, dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3         Wederpartij is niet gerechtigd tot korting of schuldvergelijking, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door Vertimart is toegestaan.

6.4         Vertimart is altijd gerechtigd om een, naar haar oordeel voldoende, zekerheid van wederpartij te verlangen tot nakoming van de betalingsverplichting alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Indien en zolang wederpartij in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Vertimart gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.

6.5         Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, is wederpartij, zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de factuurdatum aan Vertimart een rente verschuldigd gelijk aan het percentage van de wettelijke rente verhoogd met 4% over het totaal nog openstaande bedrag, onverminderd de overige aan Vertimart toekomende rechten.

6.6         Wanneer Vertimart een onbetaald gebleven factuur of gedeelde daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van wederpartij. Voor de buitengerechtelijke kosten is wederpartij minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de reeds verschuldigde renten, aan Vertimart verschuldigd, met een absoluut minimum van € 70,00 exclusief B.T.W.

 

Artikel 7: Risico-overgang

7.1         Het risico van de door Vertimart aan wederpartij respectievelijk bij wederpartij te leveren respectievelijk te plaatsen zaken, gaat op wederpartij over op het moment dat de zaken het bedrijfspand/magazijn waar de zaken zijn opgeslagen, hebben verlaten.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang

8.1         Alle door Vertimart aan wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Vertimart totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Vertimart terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Vertimart verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Vertimart jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Vertimart, heeft voldaan. Op alle door Vertimart geleverde goederen behoudt zij nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening van alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.

8.2         Voor zover de eigendommen van Vertimart door zaakvorming verloren mochten gaan, geeft wederpartij reeds nu vooralsnog de zaken waarin de door Vertimart geleverde zaken zijn verwerkt in stil pandrecht aan Vertimart, ten belope van de vorderingen die Vertimart, uit weken hoofde ook, op wederpartij mocht hebben.

8.3         Wederpartij is verplicht om Vertimart onmiddellijk mededeling te doen van aanraken op of pogingen van derden om de zaken, die eigendom zijn van Vertimart, in hun macht te krijgen c.q. zich daarop te verhalen. Wederpartij is gehouden om zijnerzijds alles te doen om eigendoms- of vorderingsrechten van Vertimart te beschermen.

8.4         Bij niet-nakoming door wederpartij van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen c.q. bij overtreding van het bepaalde in lid 3, is Vertimart gerechtigd om na ingebrekestelling, doch zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de zaken op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins – nog – eigendom zijn van Vertimart, terug te nemen. Wederpartij is gehouden om Vertimart de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van Vertimart te identificeren, en verleent Vertimart reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te – laten – betreden teneinde de zaken terug te nemen.

8.5         Tot op het tijdstip waarop wederpartij aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Vertimart heeft voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van Vertimart te beschikken en gebruik te maken van de door Vertimart opgestelde programma´s en andere uitkomsten van de door Vertimart verrichte werkzaamheden, en behoudt Vertimart zich het recht voor om reeds opgeleverde programmatuur te blokkeren, zodat deze niet kan worden gebruikt.

8.6         Indien wederpartij jegens Vertimart in gebreke is, zal hij gehouden zijn om binnen 48 uur nadat hij daartoe schriftelijk is gesommeerd, de programma´s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van Vertimart aan Vertimart ter hand te stellen, bij gebreke waarvan hij een direct opeisbare boete van € 500,00 verbeurt voor iedere dag dat wederpartij hiermede in gebreke blijft en/of van de programma´s en andere uitkomsten gebruik blijft maken.

8.7         Vertimart behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken voor.

8.8         Wederpartij zal zich onthouden van het verhuren van software en deze niet in bruikleen afstaan noch de software kopiëren, veranderen of reproduceren. Wederpartij zal een zelfde verplichting aan tussenpersonen en afnemers opleggen.

 

Artikel 9: Nakoming op afroep

9.1         Indien levering op afroep is overeengekomen, is Vertimart na 3 maanden gerechtigd de wederpartij schriftelijk te sommeren binnen 8 dagen een termijn te noemen, waarbinnen alle goederen worden afgenomen, waarbij voor afname een uiterste termijn van 2 maanden na datum sommatie in acht dient te worden genomen. Bij gebreke van het noemen van een termijn is Vertimart gerechtigd tot levering en facturering der goederen over te gaan.

9.2         Mocht wederpartij niet binnen de overeengekomen of op grond van de in het vorige lid bepaalde termijn de goederen afnemen of kan levering niet mogelijk zijn, dan is Vertimart gerechtigd 0,8% van de factuurwaarde van de opgeslagen goederen per maand aan opslagkosten en rekening te brengen.

 

Artikel 10: Leveren, montage, configureren en installatie

10.1       Wederpartij is verplicht de door Vertimart aan hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

10.2       Levering van zaken geschiedt af fabriek of af bedrijf/magazijn van Vertimart dan wel van derden verpakt in dozen en zijn exclusief installatie- en begeleidingskosten.

10.3       Vertimart is gerechtigd bestellingen niet te honoreren wegens overschrijding van kredietlimieten, of omdat ongebruikelijk grote aantallen producten worden besteld of onredelijke levertijden worden verlangd of omdat naar het oordeel van Vertimart het betalingsgedrag van wederpartij hiertoe aanleiding geeft.

10.4       Indien Vertimart wederpartij heeft medegedeeld dat de zaken ter afhaling of voor transport gereed staan en wederpartij weigert de zaken op te halen of af te nemen, gaat het risico voor de zaken op dat moment op wederpartij over. De kosten van opslag zijn alsdan voor wederpartij.

10.5       Opgegeven levering- en/of installatietermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Vertimart de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is mede vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan plaatsvindt, waardoor vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven.

10.6       De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, alle voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in bezit van Vertimart zijn en een eventuele betaling, voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort te geschieden, is verricht.

10.7       Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Vertimart gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren uit te stellen, totdat de wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake die voorafgaande fase heeft voldaan.

10.8       Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- en/of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van Vertimart, worden de werkzaamheden geacht door wederpartij te zijn aanvaard.

10.9       Slechts indien een opleveringstermijn uitdrukkelijk schriftelijk als bindend is overeengekomen, is wederpartij gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien Vertimart niet binnen deze termijn de zaken heeft geleverd c.q. de installatie heeft opgeleverd, doch niet dan nadat wederpartij Vertimart per aangetekend schrijven nog een redelijke termijn van tenminste 14 dagen heeft gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

10.10     Ingeval wederpartij met toestemming van Vertimart na aflevering van de zaken, deze zaken terugstuurt voor een creditering, zal wederpartij aan Vertimart een vergoeding betalen van tien procent (10%) van de prijs waarvoor de zaken aan wederpartij zijn verkocht, of welk bedrag het laatst is, van de prijs van de zaken op het moment van terugsturen. Retourzendingen zullen alleen worden geaccepteerd indien de zaken voorzien van een door Vertimart voor dit doel verstrekt Retour kenmerk. Niet van een zodanig Retourkenmerk voorziene zaken zullen door Vertimart op kosten van wederpartij worden teruggestuurd.

10.11     Wederpartij is persoonlijk verantwoordelijk voor uitspraken betreffende levertijden, aantallen, speciale aanpassingen, aansluitmogelijkheden en geschiktheid van de producten voor bepaalde toepassingen, tenzij één en ander uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd door Vertimart.

10.12     Indien levering onder rembours geschiedt op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij, komen de rembourskosten volledig ten laste van wederpartij.

10.13     Wederpartij kan geen aanspraken maken op support service en/of ondersteuning van Vertimart in welke vorm dan ook, tenzij wederpartij hiertoe overeenkomstig service- en/of support overeenkomsten met Vertimart heeft afgesloten.

10.14     Wederpartij kan geen aanspraken maken op support, service en/of onderhoud van Vertimart in welke vorm dan ook, voor producten welke niet opgenomen zijn in het laatst bekende productenoverzicht van Vertimart of voor producten die niet door Vertimart zijn geleverd.

 

Artikel 11: Uitvoering werkzaamheden.

11.1       De werktijden van de medewerkers van Vertimart zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 09.00 en 17.00 uur.

11.2       Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats en de werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden, steeds door Vertimart bepaald.

11.3       Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door Vertimart wordt bepaald.

11.4       Bij opdrachten op basis van uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de in lid 1 vermelde werktijden door personeel van Vertimart worden gewerkt. In dat geval wordt het uurtarief met de navolgende tarieven verhoogd:

a:           met   50% voor overuren op werkdagen;

b:           met 100% voor overuren op zaterdag – zondag en feestdagen;

11.5       De door medewerkers van Vertimart bij de uitvoering van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 12: Medewerking opdrachtgever

12.1       Wederpartij zal Vertimart steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Vertimart noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

12.2       Wederpartij zal zelfstandig optreden en niet als vertegenwoordiger of agent van Vertimart. In het bijzonder is wederpartij niet gemachtigd om op enigerlei wijze garanties te geven of andere verplichtingen aan te gaan uit naam van Vertimart, tenzij hij daartoe uit hoofde van enige overeenkomst is verplicht of uitdrukkelijk gerechtigd.

12.3       Indien is overeengekomen dat wederpartij aan Vertimart apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Vertimart aan wederpartij ter kennis brengt.

12.4       Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de ruimte waar Vertimart haar werkzaamheden verricht, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen betrekking hebben, zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Vertimart te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

12.5       Wederpartij zal op verzoek van Vertimart de nodige demoproducten in zijn showroom plaatsen, alsmede zijn medewerkers zodanig trainen dat zij te allen tijde derden genoegzaam over de producten kunnen informeren.

 

Artikel 13: Meerwerk en wijzigingen.

13.1       Hoewel een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is Vertimart tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijke en schriftelijk worden gegeven.

13.2       In geval van een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of extra leveringen door Vertimart, zullen die door Vertimart steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen leidt tot minderwerk en/of minderleveringen, kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Vertimart behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door Vertimart reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economische te benutten manuren en apparaten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

13.3       Indien een overeengekomen wijziging of aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en leveringen leidt tot meerwerk, zal zulks in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan wederpartij worden gemeld, en in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, indien wederpartij zich daar niet binnen 5 werkdagen, na schriftelijk kennisgeving daarvan door Vertimart schriftelijk tegen heeft verzet.

13.4       Het ontstaan van meerwerk geeft wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

13.5       Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigingen van de (systeem-) specificatie nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

 

Artikel 14: Tussentijdse beëindiging, opschorting, duurovereenkomsten

14.1       Voor overeenkomsten voor opdrachten op basis van nacalculatie geldt zowel voor wederpartij als voor Vertimart een opzegtermijn van een maand, tenzij anders overeengekomen.

14.2       Voor overeenkomsten voor opdrachten met een vaste prijs en een vaste leverdatum kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk door zowel wederpartij als Vertimart beëindigd worden, onder de voorwaarde dat de opzeggende partij aan de andere partij 15% verschuldigd is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de totale contractwaarde, met een minimum van 25% van de totale contractwaarde, ook indien nog niet aan de uitvoering van de opdracht is begonnen. Betalingsverplichtingen welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken, welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven onverminderd in stand.

14.3       Wederpartij is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te laten schorten tot ten hoogste 6 maanden na de oorspronkelijke overeengekomen expiratiedatum, mits tussen wederpartij en Vertimart schriftelijk overeenstemming is bereikt omtrent de financiële vergoeding door wederpartij aan Vertimart terzake van de opschorting.

14.4       Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden van dit artikel, geldt een overeenkomst die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/of het doen van een eenmalige levering (al dan niet in gedeelten) voorziet, doch voorziet in het door Vertimart periodiek anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, een zodanige overeenkomst voor de uitdrukkelijke overeengekomen periode of, bij gebreke daarvan, voor en jaar.

 

Artikel 15: Ontbinding

15.1       Indien:

  1. wederpartij enige op hem rustende verplichting jegens Vertimart niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  2. wederpartij failliet verklaard wordt, een verzoek daartoe ingediend is, of in surséance van betaling verkeert;
  3. op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
  4. wederpartij krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
  5. wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  6. wederpartij overgaat tot staking of daartoe is overgegaan, overdracht van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf nog niet aan al zijn verplichtingen jegens Vertimart heeft voldaan, heeft Vertimart het recht door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, hetzij het geleverde als eigendom van Vertimart terug te vorderen op de wijze als bepaald in artikel 8 lid 5, hetzij enig bedrag, door wederpartij aan Vertimart verschuldigd, in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Vertimart het recht om van wederpartij vergoeding te vorderen van alle kosten, schaden en interesten daarmee verband houdend.

 

 

 

Artikel 16: Garantie

16.1       Er wordt door Vertimart geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk garantie is verstrekt.

16.2       De in het vorige lid genoemde garantieverplichting vervalt indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of op nar het oordeel van Vertimart onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

16.3       De garantie geldt niet indien en zolang wederpartij niet tijdig aan zijn contractuele verplichtingen jegens Vertimart voldoet. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende kracht.

16.4       Behoudens de verleende garantie geldt voor Vertimart geen andere verplichting, uitdrukkelijk of stilzwijgend tot reparatie, vervanging of schadevergoeding.

 

Artikel 17: Reclame

17.1       Reclames terzake van gebreken aan geleverde en/of geïnstalleerde zaken, terzake verleende diensten en terzake factuurbedragen, dienen schriftelijk bij Vertimart te worden ingediend en wel binnen 10 dagen nadat deze gebreken aan het licht zijn gekomen, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.

17.2       Bewijs van tijdige indiening alsmede van de juistheid van de reclame rust op wederpartij.

17.3       De reclame dient vergezeld te gaan van opgave van nummer en datum van de factuur waarop de betreffende zaken c.q. verleende diensten aan wederpartij in rekening zijn gebracht.

17.4       Te laat of onjuist ingediende reclames worden niet in behandeling genomen en wederpartij wordt als dan geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

17.5       Vertimart is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen als wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Vertimart heeft voldaan.

17.6       In geval van reclame is wederpartij niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens Vertimart op te schorten.

17.7       Indien een reclame door Vertimart gegrond bevonden wordt, zal Vertimart handelen als bepaald in de bijzondere bepalingen omtrent de garantie.

17.8       Ten aanzien van reclames wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke leverantie beschouwd.

17.9       Wederpartij is niet gerechtigd om de aan hem geleverde c.q. bij hem geïnstalleerde zaken aan Vertimart te retourneren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertimart. Zaken zonder het door Vertimart toegekende Retour kenmerk mogen niet worden geretourneerd. De onder een Retour kenmerk te verzenden zaken zijn volledig voor rekening en risico van wederpartij en dienen in originele verpakking zonder verbroken zegels franco aangeleverd te worden aan Vertimart.

17.10     Wederpartij is verplicht op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering zorgvuldig op gebreken te onderzoeken, met dien verstande dat van verzegelde producten de zegel niet mag worden verbroken.

 

 

 

Artikel 18: Overmacht

18.1       Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij Vertimart in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst Vertimart gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks bij betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van Vertimart, geheel of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk in machines en/of gereedschappen van Vertimart of andere storingen in het bedrijf van Vertimart of in het bedrijf van leveranciers van Vertimart.

18.2       In geval van overmacht, ook al was de overmacht opleverende omstandigheden ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, waardoor Vertimart tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen, is Vertimart gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Vertimart in dat geval tot enige schadevergoeding of boete jegens wederpartij gehouden zal zijn. Wederpartij is alsdan niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.

18.3       Indien de overmacht 6 maanden heeft geduurd of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn.

18.4       Indien Vertimart bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde zaken afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient wederpartij deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 19: Aansprakelijkheid

19.1       Vertimart is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door opzet van een ondergeschikte of bij de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derde, ter zake waarvan Vertimart een verwijt valt te maken, dan wel schade ontstaan door hulpzaken, door gebreken aan geleverde producten of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door Vertimart te leveren of geleverde programmatuur en documentatie en/of diensten. Vertimart is met name niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van wederpartij, daar deze immer wordt geacht kopieën te hebben gemaakt van de originelen.

19.2       De aansprakelijkheid van Vertimart is te allen tijde beperkt tot het door Vertimart met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van Vertimart beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW.

19.3       Wederpartij vrijwaart Vertimart en haar ondergeschikten voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke is veroorzaakt door het gebruik van de door Vertimart (op)geleverde diensten en producten. Tevens vrijwaart wederpartij Vertimart voor aanspraken van derden die in opdracht van wederpartij werkzaamheden verrichten ten behoeve van projecten en/of diensten. Vertimart is niet aansprakelijk voor kosten en schade die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van wederpartij of door wederpartij bij het project betrokken derden.

19.4     Alle risico’s en aansprakelijkheden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Vertimart ten behoeve van wederpartij verrichte diensten en geleverde zaken, worden geacht op wederpartij te zijn overgegaan op het tijdstip van ontvangst of op het tijdstip waarop de overeenkomst met wederpartij ingevolge deze voorwaarden is geëindigd en ontbonden.

19.5     Vertimart levert diensten en producten waarbij gegevens voor wederpartij worden gewerkt. Vertimart hanteert hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. Wederpartij is verantwoordelijk voor passende organisatorische maatregelen binnen de eigen organisatie voor het ontsluiten van deze gegevens binnen de door Vertimart beheerde omgeving. Wanneer wederpartij ervoor kiest gegevens te verwerken buiten de door Vertimart beheerde omgeving, draagt wederpartij de volledige verantwoordelijkheid voor passende technische en organisatorische maatregelen.

19.6     Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

 

Artikel 20: Geheimhouding

20.1       Vertimart zal zodanige maatregelen nemen dat alle aan Vertimart door wederpartij ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt door Vertimart voor de verwezenlijking van de opdracht. Vertimart zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming niet aan derden kenbaar maken.

20.2       Vertimart zal redelijke aanwijzingen van wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.

20.3       Indien Vertimart zich verbindt om gegevens, door wederpartij aan Vertimart verstrekt, met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat wederpartij ervoor in dat de documentatie die Vertimart in dat kader aan wederpartij zal verstrekken teneinde wederpartij in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan Vertimart ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van Vertimart aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

20.4       Voor zover Vertimart in het kader van de uitoefening van haar werkzaamheden Persoonsgegevens verwerkt, zullen die persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

20.5       Vertimart zal technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

20.6       Verwerking van persoonsgegevens zal steeds plaatsvinden met toepassing van bij deze Algemene Voorwaarden behorende  “Verwerkersovereenkomst tussen Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker“  (Bijlage1) .

 

Artikel 21: Intellectueel eigendom

21.1       Alle beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven eigendom van Vertimart en slechts ter beschikking van Vertimart. Wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproductie in welke zin dan ook is verboden.

 

Artikel 22: Non-concurrentiebeding

22.1       Het is de wederpartij verboden om binnen 6 maanden na beëindiging van de opdracht en/of de overeenkomst met Vertimart een overeenkomst met de door Vertimart ter beschikking gestelde medewerkers en/of medewerkers van Vertimart aan te gaan, of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij Vertimart daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

22.2       Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt wederpartij aan Vertimart een boete, welke overeenkomt met het bedrag gelijk aan het tijdstip bij Vertimart geldende hoogste uurtarief vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).

 

Artikel 23: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1       Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.

23.2       Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement  ’s Hertogenbosch.

23.3       De bepalingen van het VN Koopverdrag (C.I.S.G.) gesloten te Wenen, 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

23.4       In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.