Overzichtelijk

ExquiRay kent een overzichtelijke fotostatus. Een of meerder foto's kunnen hieruit worden geslecteerd. Desgewenst op een tweede beeldscherm Ook direct vanuit de status praesens kunnen de juiste foto's worden bekeken.

Automatisch declareren

Opnames gemaakt vanuit ExquiRay zullen direct als prestatiecode worden vastgelegd. Daardoor zal het niet meer voorkomen dat gemaakte opnamen niet worden gedeclareerd. De processen sluiten haarfijn op elkaar aan.

Opnamen integraal onderdeel van het dossier

Opnamen in ExquiRay maken een integraal onderdeel uit van het patiëntdossier. Hierdoor is het bijvoorbeeld zeer eenvoudig een dossier per mail te versturen inclusief de gewenste röntgenopnamen.

Één programma voor alle foto's

ExquiRay slaat desgewenst ook ander fotomateriaal op. Profiel foto's, mondfoto's zowel intra als extra oraal.